Author Image
30.3.2023Kimmo Tuomainen

Johdatko organisaatiosi muutoskyvykkyyttä taktisesti vai strategisesti?

Article Image

Muutoksissa johtamisen taktiseen puoleen laitetaan tänä päivänä yhä enemmän resursseja, ja hyvä niin. Väitän kuitenkin, että organisaatioiden muutoskyvykkyyden parantamiseen tarvitaan lisäksi strategisempaa otetta. Vaikka muutos on perustila, useissa tutkimuksissa on osoitettu, että jopa 70% muutosprojekteista epäonnistuu. Voidaan siis todeta, että organisaatioiden muutoskyvykkyys ei ole riittävällä tasolla. Tämä puolestaan heijastuu suoraan niiden kilpailukykyyn. 

Yksilöiden, tiimien ja yhteisön resilienssin tukemisen tulisi olla johdon agendalla jatkuvasti, ei vain silloin, kun muutos on akuutti. Tänä päivänä todellinen kilpailukyky saavutetaan keskittymällä resilienssin vaalimiseen.

Muutoskyvykkyys on taktisen ja strategisen summa 

Puhe jatkuvasta muutoksesta tarkoittaa sitä, että organisaatiot kohtaavat varsinaisten muutosprojektien lisäksi sekä ennustettavia että ennustamattomia ilmiöitä, joihin yksilöiden ja yhteisöjen pitää tavalla tai toisella mukautua. 

Erilaiset taloudelliset ja inhimilliset mittarit sekä muutoksessa tarjottava tuki ovat tärkeitä, kun halutaan varmistaa onnistuminen yksittäisissä muutosprojekteissa. Tällainen taktisen tason toiminta on kriittistä, mutta ei kuitenkaan yksin riitä.

Uskon, että organisaatioiden tulisi yhä enemmän keskittyä siihen, että niiden toimintatavat ja johtamisen mallit edistävät jatkuvasti yksilöiden ja tiimien resilienssiä. Tätä kutsun muutoskyvykkyyden johtamisen strategiseksi tasoksi.

Johtamisen tavoitteena resilientti organisaatio

Resilienssi kuvaa yksilön tai yhteisön sopeutumiskykyä uuden edessä. Yksilön kannalta resilienssi on monien tekijöiden summa. Vaikka luontaisilla taipumuksilla on merkityksensä, resilienssi ei ole pysyvä piirre. Sitä voi siis kehittää. Toisaalta, resilienssiä ei kasvateta pelkästään koulutuksissa istumalla, joten sen kehittäminen työyhteisöissä on hieman monimutkaisempaa.

Paljon on puhetta siitä, kuinka työelämän muutokset – niin yksittäiset projektit kuin jatkuvan uudistumisen vaatimukset – koettelevat yksilöitä. Näin kiistämättä on, mutta en tahdo uskoa, että muutos sinänsä olisi ihmiselle haitallista.

Ajattelen, että ainakin osa muutosten aiheuttamasta oireilusta johtuu siitä, että organisaatioissa ei vielä ole riittävästi toimivia malleja ja työkaluja johtaa muutosta inhimillinen näkökulma huomioiden.


Uskon, että ihminen on lähtökohtaisesti varsin resilientti. Kykyyn sopeutua uuteen vaikuttavat kuitenkin merkittävästi yksilön ulkopuoliset tekijät, kuten ympärillä oleva yhteisö ja tukiverkosto. Siksi asetan suuren painoarvon sille, miten organisaatioissa mahdollistetaan ja harjaannutetaan yksilöitä ja tiimejä käyttämään tuota olemassa olevaa kykyä. Tähän tarvitaan taktisen muutosjohtamisen lisäksi muutoskyvykkyyden strategista johtamista.

Muutoskyvykkyys taktisesti ja strategisesti

Kirjoitin edellisessä blogikirjoituksessani siitä, millaiset piirteet yhdistävät tämän päivän muutoskyvykkäitä organisaatioita. Kuvaan nyt, miten nämä muutoskyvykkyyden elementit toteutetaan käytännössä taktisella ja strategisella tasolla. 

1. Ymmärretään, että muutos lähtee yksilöistä

Taktinen: Tuetaan yksilöitä tietyssä muutosprosessissa heidän sen hetkiseen yksilölliseen tilanteeseensa perustuen. Tämä on luonteeltaan reaktiivista toimintaa, jonka pääasiallinen tarkoitus on auttaa kulloiseenkin tilanteeseen sopeutumista.

Strateginen: Vahvistetaan yksilöiden resilienssiä jatkuvasti. Tämä on luonteeltaan proaktiivista toimintaa, jolla pyritään kasvattamaan yksilöiden tietoja ja taitoja kohdata erilaisia muutoksia.

2. Yksilöitä ja tiimejä tuetaan itsereflektiossa

Taktinen: Autetaan yksilöitä ymmärtämään omaa tilannettaan käynnissä olevan muutoksen kontekstissa. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että autetaan yksilöitä tunnistamaan ja ymmärtämään eri tunteita luonnollisena osana muutosta (esim. Kubler-Rossin muutoskäyrää viitekehyksenä käyttäen). 

Strateginen: Juurrutetaan organisaatioon arkeen käytäntöjä, jotka kehittävät yksilöiden ja tiimien reflektointikykyjä. Tällaisia voivat olla vaikka ohjelmistokehityksen alalta tutut retrospektiivit, joissa pysähdytään säännöllisesti tarkastelemaan omaa ja tiimin toimintaa. Näin työarkeen muodostuu ajattelu- ja toimintamalleja, jotka antavat yhteisölle hyvät edellytykset kohdata erilaisia muutostilanteita ja onnistua niissä. 

3. Muutosta tarkastellaan kokonaisvaltaisesti

Taktinen: Muutoshankkeen suunnittelussa huomioidaan laajakatseisesti muutokseen välillisesti vaikuttavien tekijöiden tila organisaatiossa. Erityisen oleellista on tarkastella esimerkiksi muutoksen kohderyhmään kuuluvien ihmisten stressitasoa, palautumiskykyä ja psykologisen turvallisuuden tasoa.

Strateginen: Edellä mainittuja muutokseen välillisesti vaikuttavia tekijöitä seurataan organisaatiossa säännöllisesti, vaikka käynnissä ei olisi akuuttia muutosta. Datan avulla osataan suunnata resursseja heikompien osa-alueiden kehittämiseen.

4. Muutosta johdetaan tiedolla kaikilla tasoilla

Taktinen: Muutoshankkeen onnistumista ja siihen liittyviä inhimillisiä tekijöitä seurataan tiiviisti (mm. psykologisen turvallisuuden kokemus, ymmärrys muutoksen syistä, luottamus muutoksen onnistumiseen, jne.). Tietoa tarjotaan ei vain johdolle, vaan myös yksilöille ja tiimeille – muutoksessa kun voidaan onnistua vain yhdessä tekemällä. 

Strateginen: Organisaation arjen toimintamallit ja työkalut mahdollistavat sen, että tiedolla johtaminen on osa arkea jatkuvasti, ei vain muutoksen aikana. Muutoskyvykkyyttä seurataan yhdistämällä ymmärrystä yksilöiden hyvinvoinnista ja oman työn mielekkyyden kokemuksesta, sekä tukemalla uuden oppimista ja itsensä johtamisen taitoja. 

5. Tarjolla on ketterää tukea

Taktinen: Muutokseen liittyvä tieto (esimerkiksi muutoksen taustasyitä konkretisoiva video) sekä yksilöille ja tiimeille tarjottava tuki (esimerkiksi HR:n sparrailuhetki tai matalan kynnyksen työpsykologipalvelu) ovat helposti löydettävissä yhdessä paikassa muutoshankkeen aikana.

Strateginen: Edellä mainittu tuki on tarjolla jatkuvasti. Vaikka organisaatiossa ei olisi meneillään isoa muutosta, voivat yksilöt ja tiimit kohdata arjessaan tilanteita, joissa on tarpeen saada yksilöllistä tukea. Kun sitä on tarjolla heti, haasteet eivät ehdi kasvaa liian suuriksi. Erilaisten tukikeinojen käyttöä ja vaikutuksellisuutta seurataan jatkuvasti ja kertyvän datan avulla niitä kehitetään jatkuvasti.  Datan perusteella pystytään ennakoimaan, millaista tukea erilaisissa muutoksissa erityisesti tarvitaan ja varautumaan niihin etukäteen.

Muutoskyvykkyydellä kilpailuetua

“Ei ole muutosjohtamista, on vain johtamista” on kulunut sanonta, mutta syystä. Ajattelen, että muutosjohtamisesta puhuminen erillisenä käsitteenä alkaa olla vanhentunutta. Näen, että yksittäisiä muutoksia tukevat taktiset toimenpiteet ovat – tai niiden ainakin tulisi olla – ihan tavallista jokapäiväistä johtamistyötä. 

Se, millä todellinen kilpailuetu tänä päivänä saavutetaan, on keskittymällä yksilöiden ja tiimien resilienssin jatkuvaan vaalimiseen – arjessa ja ennakoiden, eikä vasta silloin, kun tilanne on päällä. Tämä on strategista muutoskyvykkyyden johtamista.  

Muutoskyvykäs organisaatio näkee muutoksissa useammin mahdollisuuksia uhkien sijaan.


Kun akuuteissa muutoksissa pärjäilyn ja reaktiivisen sopeutumisen sijaan pystytään valjastamaan muutokset organisaation kehittämisen vipuvoimaksi, ollaan pitkällä. Guidin taktisena ja strategisena muutosten tukena 

Taktisella tasolla Guidin tarjoaa keinot muutosprojektien onnistumisen varmistamiseen. Strategisella tasolla sen koko toimintaperiaate ja ominaisuudet ruokkivat yksilöiden ja yhteisön resilienssiä.

Guidinin yksittäisistä ratkaisuista muodostuu tarvittaessa kokonaisvaltainen modernin johtamisen kokonaisuus, joka kattaa kaikki HRD:n osa-alueet. Voit aloittaa tutustumisen täällä: www.guidin.com/muutos.

Jos haluaisit jutella vapaamuotoisesti organisaatiosi muutoskyvykkyyden kehittämisen mahdollisuuksista tai mielessäsi on selkeä yksittäinen muutoksen tukemisen tarve, kuten vaikka organisaatiomuutos tai toiminnan jonkinlaiset uudelleenjärjestelyt, sparrailemme aiheesta mielellämme. Varaa aika kalenteristamme tai ota rohkeasti yhteyttä, niin otetaan muutos haltuun yhdessä.

Author Image
Kimmo TuomainenTuotekehitys040 836 4906

Mikä Guidin?

Guidinin avulla johdat osaamista, hyvinvointia ja työntekijäkokemusta modernilla tavalla ja autat yksilöitä ja tiimejä onnistumaan arjessa.

Etusivulle

Lue myös

Feature image

Muutoskyvykkään organisaation 5 ydinpiirrettä

17.2.2023

Kun organisaatiot joutuvat uudistumaan turvatakseen oman kilpailukykynsä muuttuvassa maailmassa, yksilöiltä vaaditaan jatkuvaa oppimista ja uusiin tilanteisiin sopeutumista. Liiketoiminnan tavoitteita ei saavuteta, ellei muutoksen inhimillistä ulottuvuutta osata ottaa huomioon. Tämä kirjoitus kuvaa, millaiset piirteet yhdistävät tämän päivän muutoskyvykkäitä organisaatioita.

MuutosJohtaminen
Feature image

Miksi organisaation muutos epäonnistuu?

18.1.2023

Organisaation erilaiset kehityshankkeet voivat olla viimeisen päälle suunniteltuja paperilla, mutta silti käytännön eteneminen takkuaa. Usein syy löytyy inhimillisistä esteistä, kuten peloista, uskomuksista, vuorovaikutuksesta ja tiedon puutteesta. Mikä siis avuksi, kun muutos junnaa? Miten välttää karikot ja johtaa muutosta vaikuttavasti?

MuutosJohtaminenPulssi
Feature image

Voiko teknologia tukea parempaa johtamista?

18.5.2022

Guidinin tuotekehitystä on alusta asti johtanut kaksi ydinperiaatetta: itseohjautuvuuden tukeminen ja valmentavan johtamisen viitekehys. Millaisina ominaisuuksina ne näyttäytyvät ja miten näiden ominaisuuksien avulla voidaan tukea parempaa johtamista?

JohtaminenDataTeknologia

Kiihdytä kohti tulevaisuuden työelämää

Ota yhteyttä