Tietosuojaseloste

17.11.2021
Sidosryhmärekisterin tietosuojaseloste 17.11.2021

1. Rekisterinpitäjä

Leadership as a Service Company Oy (y-tunnus: 3089216-9)
Käyntiosoite: Visiokatu 1, Tampere
Puhelin: +358 (0)50 441 2126

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Johanna Pystynen
Leadership as a Service Company Oy
s-posti: johanna.pystynen@laas.fi

3. Rekisterin nimi

LaaS Companyn sidosryhmärekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään seuraaviin tarkoituksiin:
– Asiakassuhteen ja asiakaspalvelun hoito
– Laskutus
– Rekisterinpitäjän tuotteisiin ja palveluihin liittyvät tarkoitukset, kuten tuotteiden
ja palveluiden kehittäminen, tarjoaminen, toteuttaminen ja markkinointi
– Asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen
– Uudelleenmarkkinointi verkkosivukäyttäytymisen perusteella verkossa ja
sosiaalisessa mediassa
– Rekisterinpitäjän järjestämät käyttäjätutkimukset
– Palkintojen arvonta käyttäjätutkimukseen osallistuneiden kesken

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteita ovat henkilötietojen käsittelyn
tarkoituksesta riippuen rekisterinpitäjän lakisääteiset velvoitteet, sopimus,
suostumus ja rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

Rekisterinpitäjän oikeutettu etu on käsittelyperusteena silloin, kun rekisteröidyn ja
rekisterinpitäjän välillä on asiallinen yhteys. Tällainen asiallinen yhteys voi muodostua
esimerkiksi silloin, kun rekisteröity on omasta aloitteestaan rekisterinpitäjään
yhteydessä, tai kun rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja esimerkiksi
rekisteröidyn työnantajan ja rekisterinpitäjän välisen liike- tai yhteistyötoiminnan
yhteydessä.

Lisäksi rekisterinpitäjä voi kirjata oikeutetun edun perusteella asiakasrekisteriin

sellaisten potentiaalisten asiakkaiden ja näiden yhteyshenkilöiden ja edustajien
tietoja, joiden rekisterinpitäjä voi perustellusti odottaa olevan kiinnostuneita
hankkimaan rekisterinpitäjän tarjoamia palveluita tai tuotteita.

Rekisterinpitäjä voi lähettää rekisterissä oleville henkilöille kutsuja käyttäjätutkimuksiin
osallistumiseksi. Henkilö voi halutessaan osallistua tai olla osallistumatta käyttäjätutkimukseen.
Henkilö voi valintansa mukaan osallistua käyttäjätutkimukseen myös ilman, että hän ilmoittaa
käyttäjätutkimuksen yhteydessä henkilötietojaan rekisterinpitäjälle. Kuitenkin, mikäli henkilö
haluaa osallistua käyttäjätutkimuskyselyiden osallistujien kesken järjestettävään palkintojen
arvontaan, rekisterinpitäjä pyytää henkilöä ilmoittamaan rekisterinpitäjälle nimensä,
sähköpostiosoitteensa ja osoitteensa palkintojen arvontaa ja toimitusta varten. Palkinnon
arvonnan jälkeen rekisterinpitäjä poistaa kyselystä kaikkien arvontaan osallistujien yhteystiedot.
Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumuksen perusteella (esimerkiksi
liittyminen Leadership as a Service Oy:n uutiskirjetilaajaksi, opassisältöjen lataaminen tai
tietojensyöttäminen, henkilötietojen antaminen arvontaan osallistumisen yhteydessä).

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus henkilötietojen käsittelyyn milloin tahansa
ottamalla yhteyttä tässä tietosuojaselosteessa ilmoitetuilla yhteydenottotavoilla.


5. Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteri sisältää tietoja seuraavista henkilöistä:
– Rekisterinpitäjän asiakkaista sekä asiakkaiden edustajista ja
yhteyshenkilöistä
– Rekisterinpitäjän alihankkijoiden ja toimittajien edustajista ja
yhteyshenkilöistä
– Potentiaalisista asiakkaista
– Muista sidosryhmiin kuuluvista henkilöistä

Rekisteröidystä käsitellään seuraavia, kunkin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia
tietoja:
– Nimi
– Sähköposti
– Puhelinnumero
– Asuinmaa
– Yritys ja asema
– Yrityksen osoitetiedot
– Asiakassuhteeseen ja tilaukseen liittyvät tiedot
– Uutiskirjeen tilaus ja analytiikka
– Halukkuus osallistua käyttäjätutkimukseen ja käyttäjätutkimukseen mahdollisesti annetut
vastaukset
– Sähköisen materiaalin tilaus verkkosivuilta
– Sivustokäyttäytyminen ja analytiikka

– Osallistuminen tapahtumiin
– Markkinointikielto
– Palvelujen käyttämiseen liittyvät mielenkiinnon kohteet
ja muut rekisteröidyn itse antamat tiedot
– Rekisteröidyn tuottama tai häntä koskeva aineisto
(esim. rekisterinpitäjään liittyvässä sosiaalisessa mediassa tuotettu aineisto ja viestintä)

Rekisterinpitäjä käsittelee ja säilyttää henkilötietoja ainoastaan niin kauan kuin on
tarpeellista henkilötiedon ennalta määritellyn käyttötarkoituksen kannalta.
Tarpeettomiksi muuttuneet henkilötiedot, joita rekisterinpitäjällä ei ole enää perustetta
säilyttää eikä käsitellä, poistetaan säännöllisin väliajoin rekisterinpitäjän omien
tietosuojakäytäntöjen mukaisesti.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot on saatu pääsääntöisesti seuraavista tietolähteistä:
– Suoraan rekisteröidyltä itseltään asiakassuhteen hoitamiseksi
– Suoraan rekisteröidyltä itseltään muun yhteistyösuhteen osana
– Suoraan rekisteröidyltä itseltään käyttäjätutkimukseen osallistumisen yhteydessä
– Julkisista/yleisesti saatavilla olevista lähteistä (kuten internet ja
kaupparekisteri)
– Rekisteröidyn työnantajan tai muun rekisterinpitäjään asiakas-, yhteistyö- tai
muussa sopimussuhteessa olevan tahon edustajalta.

Henkilötietoja tallennetaan rekisteriin käyttäjän tilatessa Leadership as a Service Oy:ltä
ladattavaa materiaalia, ilmoittautuessa tapahtumaan tai webinaariin, osallistuessaan
käyttäjäpaneeliin tai -tutkimukseen tai niihin liittyviin arvontoihin tai jättäessään
yhteydenottopyynnön.

Lisäksi henkilötietoja tallennetaan rekisteriin, mikäli henkilö kuuluu Leadership as a Service
Oy:n kumppani- tai asiakasyritykseen.

Suoramarkkinoinnin rekisteritietoja saadaan rekisteröidyltä itseltään tai julkisesta verkosta.

7. Tietojen luovutus ja siirto

Rekisterinpitäjä ei lähtökohtaisesti luovuta rekisteröityjen henkilötietoja ulkopuolisille,
paitsi mikäli viranomaiset lainmukaisesti niin edellyttävät tai pakottavan
lainsäädännön niin vaatiessa. Lisäksi rekisterinpitäjä käyttää palveluidensa teknisen
toteuttamisen yhteydessä luotettavia palveluntarjoajia, jotka käsittelevät
henkilötietoja rekisterinpitäjän puolesta.

Yhteistyökumppaneiden kanssa kerättyjä henkilötietoja voidaan luovuttaa ja vastaanottaa
osapuolten kesken markkinointitarkoituksiin.

Rekisterinpitäjällä on käytössään asiakaskontaktointiin, markkinointiin ja asiakkuudenhallintaan
käytettävä Hubspot-palvelu sekä käyttäjätutkimuksiin käytettävä Typeform-palvelu, joiden

palveluiden käytön yhteydessä henkilötietoja siirretään Euroopan unionin tai Euroopan

talousalueen ulkopuolelle Yhdysvaltoihin. Näiden palveluiden osalta kuten myös mahdolliset
muut henkilötietojen siirrot toteutetaan aina soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä noudattaen.


8. Rekisterin suojaus ja tietoturva

Rekisterin käyttöoikeus on vain niillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja
työtehtävissään. Henkilötietoja voidaan käsitellä eri tietojärjestelmissä, jotka ovat
joko Leadership as a Service Oy:n tai sen kumppaneiden hallinnoimia. Olemme varmistaneet,
että kumppanimme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.

Emme käytä automaattista päätöksentekoa, kuten automaattista profilointia, osana
henkilötietojen käsittelytoimintaa.


9. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on seuraavat, tapauskohtaisesti sovellettavat oikeudet:
OikeusKuvaus
Oikeus saada pääsy henkilötietoihin Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä
vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai niitä ei käsitellä. Jos
henkilötietoja käsitellään, henkilöllä on oikeus saada pääsy tietoihin.
Oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista Rekisteröidyllä on
oikeus pyytää rekisterinpitäjää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tiedot, sekä poistamaan
jonkin häntä koskevan henkilötiedon tai pyytää käsittelyn rajoittamista laissa säädetyin
perustein.
Vastustamisoikeus Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä erityiseen
tilanteeseensa liittyen, silloin kuin rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja oikeutetun edun
perusteella.
Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle Suomessa valvontaviranomainen on
Tietosuojavaltuutetun toimisto, jonka yhteystiedot ja ohjeet löytyvät osoitteesta
www.tietosuoja.fi.

Oikeuksien käyttäminen
Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään kohdassa 2
ilmoitetuilla yhteystiedoilla. Pyrimme vastaamaan sinulle mahdollisimman pikaisesti
ja annamme tarvittaessa lisäohjeita tai esitämme lisäkysymyksiä pyyntösi johdosta.
Pyydämme huomioimaan, että ennen pyynnön toteuttamista meillä on oikeus ja
velvollisuus varmentua henkilöllisyydestäsi, josta johtuen meidän on kyettävä
tunnistamaan sinut riittävällä tavalla.

Jos pyyntösi on ilmeisen perusteeton tai kohtuuton, voimme joko periä hallinnollisiin
kustannuksiin perustuvan kohtuullisen maksun pyydetyn toteuttamisesta tai
kieltäytyä suorittamasta pyydettyä toimea.

10. Evästeet

Käytämme tällä verkkosivustolla evästeitä (cookies), joiden avulla käsittelemme ja
analysoimme verkkosivustomme käyttöön liittyviä tietoja. Evästeet ovat pieniä

tekstitiedostoja, jotka tallennetaan tietokoneellesi, kun käyt tietyillä verkkosivuilla.
Evästeiden avulla pystymme ymmärtämään paremmin, millaisesta sisällöstä
sivustomme käyttäjät ovat kiinnostuneita ja tarjoamaan heille relevanttia sisältöä.
Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käyttäjä voi kuitenkin
halutessaan estää evästeiden käytön selainasetusten kautta.

11. Lisätiedot

Mikäli sinulla on kysyttävää liittyen suorittamaamme henkilötietojen käsittelyyn, voit
ottaa yhteyttä meihin tämän tietosuojailmoituksen kohdassa 2 ilmoitetuilla
yhteystiedoilla.

Tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 17.11.2021.

Kiihdytä kohti tulevaisuuden työelämää

Ota yhteyttä